پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگـهی تجدید مناقصه پروژه عملیات آبخیزداری حوزه زو شیروان
بازدید : 286 9 دی 1396 12:7 شماره :45728

آگـهی تجدید مناقصه پروژه عملیات آبخیزداری حوزه زو شیروان

آگـهی تجدید مناقصه 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه عملیات آبخیزداری حوزه زو شیروان به مبلغ 518/104/569/2 ریال را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و سامانه تدارک الکترونیک دولت ( ستاد ) واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت در رشته کشاورزی و آب دعوت بعمل می آید درصورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

- لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی و شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

- تضمين شركت در مناقصه :بر اساس آیین نامه تضمین شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 22/9/94

-  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد: مهلت دریافت  اسناد حداکثر تا تاریخ  04/10/1396 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما 14/10/96 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10 صبح  17/10/96  می باشد .

- هزينه هاي درج اگهي در روزنامه در نوبت هاي مختلف به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

- محل عضویت و ثبت نام در سامانه ستاد : اداره کل صنعت و معدن خراسان شمالی  آقای مروتیبا تلفن : 05832225955- داخلی 225
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :