پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگـهی تجدید مناقصه
بازدید : 333 13 دی 1396 11:4 شماره :45837

آگـهی تجدید مناقصه

آگـهی تجدید مناقصه  « نوبت اول »

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه های مندرج در جدول ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و سامانه تدارک الکترونیک دولت ( ستاد ) واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت در رشته کشاورزی یا آب دعوت بعمل می آید درصورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ مناقصه (ریال )

مبلغ تضمین (ریال )

1

مرمت و بازسازی سرریز و تاسیسات وابسته

          و بند خاکی رباط قره بیل

704/505/453/4

000/000/224

2

عملیات آبخیزداری حوضه زو شیروان

518/104/569/2

000/000/130

 

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

- لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی و شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

-  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد: مهلت دریافت  اسناد حداکثر تا تاریخ  17/10/1396 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما 27/10/96 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 9 صبح  28/10/96  می باشد .

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

                              

                                                           روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگـهی تجدید مناقصه  « نوبت دوم »

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه های مندرج در جدول ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و سامانه تدارک الکترونیک دولت ( ستاد ) واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت در رشته کشاورزی یا آب دعوت بعمل می آید درصورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ مناقصه (ریال )

مبلغ تضمین (ریال )

1

مرمت و بازسازی سرریز و تاسیسات وابسته

          و بند خاکی رباط قره بیل

704/505/453/4

000/000/224

2

عملیات آبخیزداری حوضه زو شیروان

518/104/569/2

000/000/130

 

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

- لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، برای ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی و شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

-  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد: مهلت دریافت  اسناد حداکثر تا تاریخ  17/10/1396 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما 27/10/96 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 9 صبح  28/10/96  می باشد .

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

                                                  

                               روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي      pasting
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :