پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ارزیابی کیفی
بازدید : 339 21 دی 1396 10:19 شماره :46025

ارزیابی کیفی

آگـهی ارزیابی کیفی  « نوبت اول »

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد احداث ساختمان اداری و اطفاء حریق اداره کل  را پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ، از طریق مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت در رشته ابنیه دعوت بعمل می آید درصورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی در مهلت مقرر اقدام نمایند.

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

-  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد: مهلت دریافت  اسناد ارزیابی حداکثر تا تاریخ  26/10/1396 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما 5/11/96 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10 صبح  07/11/96  می باشد .

- ساير شرايط در اسناد ارزیابی و مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

                              

                                                           روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي                                

...........................................................................................................................

آگـهی ارزیابی کیفی  « نوبت دوم  »

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد احداث ساختمان اداری و اطفاء حریق اداره کل  را پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ، از طریق مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت در رشته ابنیه دعوت بعمل می آید درصورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی در مهلت مقرر اقدام نمایند.

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

-  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد: مهلت دریافت  اسناد ارزیابی حداکثر تا تاریخ  26/10/1396 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما 5/11/96 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10 صبح  07/11/96  می باشد .

- ساير شرايط در اسناد ارزیابی و مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

                              

                                                           روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :