پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تشكيلات اداره كل
تشكيلات اداره كل
چارت سازماني و تعداد پرسنل :
اين اداره بعد از ادغام آبخيزداري با منابع طبيعي شامل يك قائم مقام و سه معاونت به شرح زير مي باشد:
1.      قائم مقام و مدير آبخيزداري
2.      معاون برنامه ريزي و پشتيباني
3.      معاون فني
4.      معاون حفاظت و امور اراضي
واحدهايي كه مستقيما زير نظر مدير كل فعاليت مي كنند:
1.      فرمانده يگان حفاظت
2.      كارشناس مسئول حراست
3.      كارشناس مسئول حقوقي
4.      كارشناس روابط عمومي
5.      بازرس اداره كل
6.      كارشناس مسئول ترويج و مشاركت مردمي
همچنين واحدها و ادارات زير مجموعه هر يك از معاونت ها به شرح زير مشغول به فعاليت مي باشند.
1.      قائم مقام ومدير آبخيزداري:
           1. ادره اجرا
           2. اداره مطالعه و ارزيابي
2.      معاون برنامه ريزي و پشتيباني:
1.      كارشناس مسئول طرح و برنامه و آمار
2.      ادره امور اداري و پشتيباني
3.      ذيحساب و رئيس اداره امور مالي
4.      كارشناس مسئول امور قراردادها
5.    كارشناس واحد آموزش
3.      معاون فني:
1.      اداره فني و مهندسي
2.      اداره فني مراتع
3.      اداره جنگلداري و جنگلكاري
4.      كارشناس مسئول بيابان زدايي
5.      كارشناس مسئول بهره برداري 
4.      معاون حفاظت و امور اراضي:
1.      اداره حفاظت و حمايت
2.      ادره واگذاري و مميزي اراضي
همچنين لازم به ذكر است تعداد 168 نفر نيرو در اداره كل و ادارات تابعه شهرستان در بخش منابع طبيعي مشغول به كار هستند.
چاپ | ارسال به ديگران  |