پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حوضه اترک
حوضه اترک
حوضه اترك
موقعيت جغرافيايي
حوضه آبخيز اترك بخشي از حوضه درياي مازندران محسوب شده كه وسعت آن در داخل استان خراسان شمالي بالغ بر 24/14913 كيلومتر مربع مي باشد. اين حوضه در شمال شرق ايران و در محدوده طولهاي "32   َ01    56ْ   الي   "15   25َ 56ْ   طول شرقي و عرضهاي "16 56َ 36ْ   الي "42 14َ 38ْ   عرض شمالي واقع گرديده است.
 اين حوضه داراي دو مركز شهري درجه 1، سه مركز شهري درجه 2و 976 آبادي با جمعيت آبخيز نشين 574251 نفر مي باشد و با برخورداري از 55 درصد مساحت و 75 درصد جمعيت استان به عنوان يكي از مهمترين حوضه هاي آبخيز كشور واستان به شمار مي رود. ( آمار سال 1375 )
 
وضعيت رودخانه ها 
طول رودخانه اصلي 211 كيلومتر مي باشد. 
رودخانه هاي موجود در حوضه آبخيز اترك واقع در خراسان شمالي ، شامل :
  •  رودخانه هاي چري و شاه وردي در شهرستان فاروج
  • رودخانه هاي تنسوان ، قلجق، قرق و گلول در شهرستان شيروان
  •  رودخانه هاي چناران، فيروزه، باباامان، بش قاداش ، بدرانلو، قزلقان، خرتوت، سومبارو چندير در شهرستان بجنورد
  •  رودخانه هاي شيرين دره ، كال ايماني، كال اينچه و گرماب در شهرستان مانه و سملقان
 كانونهاي بحران حوضه اترك
وضعيت فرسايش و رسوب در اترك

حوضه اترك مرغوبترين اراضي كشاورزي و مراتع را دارا مي باشد كه همه ساله دچار تخريب و فرسايش فراوان گشته كه به موجب آن به طور چشمگيري شاهد معضلات ناشي از فرسايش مي باشيم. 
  • تخريب ويژه: 1450 تن در كيلومتر مربع
  • فرسايش ويژه: 1750 تن در كيلومتر مربع
  • وسعت اراضي فرسايش پذير حوضه اترك: 1272495 هكتار
  • فرسايش شديد كناري به طول: 211 كيلومتر
 سيل خيزي در اترك

حوضه اترك با داشتن ضرايب سيلخيزي و فرسايش پذيري بالا همواره با خطر بروز سيلاب مواجه بوده و مساعد براي ايجاد سيلاب و تخريبهاست وآمار سيلابهاي مخرب در اين حوضه گوياي اين مطلب است.
دخالت نابجاي ساكنين حوضه هاي آبخيز حوضه در اكوسيستم، عدم فرهنگ آبخيز نشيني در زمينه استفاده از منابع طبيعي و خاك، چراي غير اصولي دامها ، بوته كني و ايجاد مزارع در مناطق پرشيب موجب به هم خوردن تعادل هيدرولوژيك آبخيزها و تشديد سيلاب گشته است همچنين بهره برداري كنترل نشده از مراتع ، موجب كاهش ظرفيت نگهداري خاك گشته و در نتيجه افزايش روانابهاي سطحي را به دنبال آورده است.
 
زمين لغزش در اترك

پديده لغزش در مناطق زيادی از سطح حوضه اترك روی داده و خسارات فراوانی را به همراه داشته است.

اين پديده در سطوح وسيع و با حجمهای مختلف مشاهده شده است. حداکثر عمق لغزش در حوضه اترك تاکنون 40 متر در لغزش دوراتانلو و حداقل 12 متر در لغزش حسن سو گزارش شده است.
حداکثر مساحت لغزش در شهرستان بجنورد 490000 متر مربع می باشد. مساحت لغزش در لغزش STOR1 در روستای اسطرخی در دشت شيروان 875000 متر مربع بوده است.

لغزشهای حوضه اترك اکثراً در پوشش گياهی برهنه، زراعت ديم و مرتع غير مشجر بوده است.

عوامل موثر در لغزش در حوضه اترك تناوب طبقات تراوا و ناتراوا، ترکيب کانی شناسی و شيميايی ، آبگيری کانيهای رسی ،انباشت واريزه، وزن باران، برف و تگرگ، کشاورزی و آبياری برروی دامنه ها ، گسلها و دپو کردن مواد معدنی و سنگ می باشد. 

فرسايش در سطح لغزشی اکثراً صفحه ای، شياری، کنار رودخانه ای، بارانی و رگ آبی ميباشد.

لغزشها در اين حوضه همواره خسارات فراوانی را به همراه داشته اند . خسارت مالی برآورد شده در لغزشهای تيمورتاش1 و حليم آباد1 در شهرستان بجنورد به ترتيب 50 و 175 ميليون ريال بوده است.
لغزش stor1 در دشت شيروان 281 ميليون ريال خسارت مالی وارد ساخته است . همچنين لغزشهای جنوب اسفيدان در شهرستان بجنورد و حسن سو در مانه و سملقان تا کنون به ترتيب 103 و 465 ميليون ريال خسارت داشته است.
 
معرفي پروژه :
1- شهرستان فاروج
 
نوع طرح و محل اجراي حوزه آبخيز شيرغان 1 (باش محله):
نام طرح : کنترل سیل و رسوب در سطح استان
نام پروژه : کنترل سیل و رسوب باش محله
                          حوزه اصلي : اترك            زير حوزه اصلي :   شیرغان  شهرستان : فاروج      بخش يا دهستان : سنگر نام روستاهاي تحت پوشش : باش محله – قوشخانه – بیرک علیا – بیرک سفلی

فيزيوگرافي و توپوگرافي:
حوزه آبخيز شيرغان1 از زيرحوزه‌هاي رودخانه اترك به مساحت 5404 هكتار در فاصلة حدود
30 كيلومتري شهرستان فاروج قرار دارد. حوزه مورد مطالعه در محدوده مختصات عرض جغرافيايي
˝56 ΄57 ˚36 الي ˝18 ΄1 ˚37 شمالي و طول جغرافيايي ˝40 ΄5 ˚58 تا ˝56 ΄14 ˚58 شرقي واقع شده است. مساحت زيرحوزه‌ها از 27/2 تا 24/9 كيلومتر مربع متغير است. ارتفاع متوسط وزني حوزه 8/1924 متر ، حداكثر و حداقل ارتفاع متوسط به ترتيب 2087 و 1776 متر مي‌باشد . تراكم زهكشي حوزه km2/km 43/2 ، ضريب شكل و گراويليوس به ترتيب 25/0 و 46/1 مي‌باشد كه نشان‌دهنده شكل كشيده حوزه است. شيب متوسط وزني حوزه 6/17 درصد و زمان تمركز حوزه 50 دقيقه مي‌باشد.
 
هواشناسي:
متوسط دما و بارندگي سالانه حوزه به ترتيب 7/8 درجه سانتيگراد و 4/382 ميليمتر مي‌باشد. تعداد روزهاي يخبندان حوزه شيرغان 1سالانه 176 روز بوده و ميانگين رطوبت نسبي سالانه منطقه مورد مطالعه نيز 1/69 درصد مي‌باشد. تبخير و تعرق واقعي سالانه حوزه 2/324 ميليمتر و تعداد ساعات آفتابي سالانه نيز2777 ساعت مي‌باشد. بيشترين ضريب برف مربوط به بهمن ماه مي‌باشد كه در كل حوزه 99% برآورد گرديده است و ضريب برف سالانه 42% مي‌باشد. در حوزه شيرغان براساس اقليم‌نماي آمبرژه اقليم منطقه نيمه خشك سرد و براساس اقليم‌نماي دومارتن نيمه خشك مي‌باشد. جهت باد غالب منطقه، جنوب شرقي است و شديدترين بادها در جهت شمال شرق، شرق و جنوب شرقي به سمت منطقه مي‌وزد.
 
هيدرولوژي و سيل‌خيزي:
آبدهي حوزه‌ شيرغان 1 در دوره بازگشت‌هاي مختلف 10، 25 و 50 ساله به ترتيب 973/0، 240/1 و 452/1 مترمکعب بر ثانيه مي‌باشد. ضريب رواناب كل حوزه 33/0 و متوسط رواناب سالانه حوزه 85/6 ميليون متر مكعب برآورد شده است. حداكثر سيلاب حوزه براساس روش منحني پوش در دوره بازگشت‌هاي مختلف 10، 25 و 50 ساله به ترتيب 4/41، 7/66 و 4/93 مترمکعب بر ثانيه مي‌باشد. حجم حداكثر سيلاب لحظه‌اي حوزه‌ نيز در دوره بازگشت‌هاي مختلف 10، 25 و 50 ساله به ترتيب 53/0، 85/0 و 19/1 مترمکعب بر ثانيه مي‌باشد. در حوزه مورد مطالعه 22 دهنه چشمه و قنات وجود دارد.
 
زمين‌شناسي و ژئومورفولوژي :
با توجه به بررسي‌هاي انجام شده حوزه مورد مطالعه از لحاظ تقسيمات زمين‌شناسي جزئي از زون بينالود مي‌باشد كه قديمي‌ترين واحدها مربوط به ژوراسيك و پس از آن واحدهاي پليوسن-پليستوسن و پس از آن واحدهاي ليتولوژيكي هولوسن رخنمون دارد. در حوزه مورد مطالعه با توجه به عوامل مؤثر بر ژئومورفولوژي و از جمله خواص سنگ‌شناسي و تكتونيكي و عوامل انساني 4 واحد ژئومورفولوژيكي کوه، تپه، کمپلکس فلات-تپه و دشت قابل مشاهده است.
 
خاكشناسي و قابليت اراضي :
در منطقه مورد مطالعه براساس رده‌بندي سويل تاكسونومي 1999 تنها دو رده انتي‌سول و اينسپتي‌سول قابل مشاهده است که عمدتا“ داراي بافت متوسط مي‌باشد. ECخاك بين 35/0 تا 78/3 ميلي‌موس برسانتي‌متر متغير مي‌باشد. PH عموماً قليايي و از لحاظ ميزان گچ مشكلي وجود ندارد ولي ميزان آهك در خاكهاي منطقه بالاست. ميزان مواد آلي خاكهاي حوزه كم و در لايه سطحي نوسان دارد كه خود نشان دهنده فقر اراضي و خاكهاست. خاكهاي حوزه شامل سه گروه هيدرولوژيکي C,A و D نيز مي‌باشد که گروه A داراي پتانسيل ايجاد رواناب كم و گروه C و D داراي پتانسيل رواناب خيلي زياد مي‌باشند. در حال حاضر در حوزه مذکور، 3 نوع بهره‌برداري کشت ديم، آبي و مرتع انجام مي‌گيرد.
 
پوشش گياهي حوزه:
در حوزه شيرغان 1، 94 گونه گياهي متعلق به 29 خانوار گياهي مشاهده مي‌شود كه شامل گونه‌هاي مختلف يكساله، دو ساله، چند‌ساله، گراس، علفي، بوته‌اي، درختچه‌اي و درختي است. طبق ارزيابي‌هاي به عمل آمده حوزه مذکور داراي 4 تيپ مرتعي با وضعيت فقير و يك تيپ در حد وضعيت متوسط مي‌باشد. كل ظرفيت توليدي علوفه مراتع با وسعت 8/3232 هكتار، 1/5167 واحد دامي مي‌باشد.
 
اقتصادي اجتماعي :
حوزه آبخيز شيرغان 1 فاروج داراي چهار روستا به نام‌هاي باش‌محله، قوشخانه، بيرك عليا و بيرك سفلي مي‌باشد. حوزه مذكور در سال 1382 جمعيتي بالغ‌بر 2618 نفر در غالب 517 خانوار دارد كه نرخ رشد جمعيت و طي يك دوره 7 ساله (1382-1375) 7/1- درصد مي‌باشد و در طي اين دوره جمعيت حوزه 345 نفر كاهش داشته است. فعاليت‌هاي مهم اقتصادي حوزه كشاورزي و دامداري است كه درآمد اصلي ساكنين محسوب مي‌گردد و ساير درآمدها سهم ناچيزي در اقتصاد حوزه دارد.
 
فرسايش و رسوب:
در حوزه آبخيز شيرغان1 فرسايش به دو شكل توده‌اي و آبي مشاهده مي‌گردد كه فرسايش توده‌اي بصورت محدود و در مناطقي كه هوازدگي فيزيكي در اثر انبساط و انقباض سنگ‌ها در طول شب و روز، نفوذ آب در شكاف سنگ‌ها و … صورت پذيرفته به شكل واريزه ديده مي‌شود و فرسايش آبي شامل پاشمان، فرسايش شياري، فرسايش خندقي و فرساش كناره‌اي مي‌باشد. متوسط فرسايش و رسوب حوزه نيز 5/2 تن بر هکتار در سال مي‌باشد.
 
تلفيق و برنامه‌ريزي:
با توجه به مطالعات پايه انجام شده و بررسي مشکلات و پتانسيل‌هاي موجود در حوزه، ارائه برنامه‌هاي آموزشي، ترويجي و خدماتي، برنامه‌ها و روش‌هاي اصلاح و احيا مراتع، عمليات بيومکانيکي و مکانيکي (کنترل سيل و رسوب) مي‌تواند راه کار اصلي در جهت بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي تجديد شونده و زيربناي توسعه پايدار منطقه مورد مطالعه باشد.
 
 حجم انواع عمليات پيشنهادي:
با توجه به نتايج تلفيق و برنامه‌ريزي انواع عمليات آبخيزداري براي مدت اجرايي 6 سال پيشنهاد شده است.
جدول 1. حجم انواع عمليات پيشنهادي
 
 
 
بيولوژيك (هكتار)
 
بيومكانيكي (هكتار)
 
مكانيك (متر مكعب)
 
 
 
علوفه كاري
 
 
 
كپه كاري
 
 
 
بذرپاشي
 
كشت درختان
 
بانكت بندي
 
آب نما
 
 
 
گابيون
 
 
 
خشكه چين
 
732.2
 
1715.5
 
1450.9
 
0.8
 
98.8
 
77
 
7506.76
 
2346.49
 
 
حجم  انواع عمليات اجرايي از سال 1384 لغايت 1389:
عمليات اجرايي پروژه آبخيزداري شيرغان 1 (باش محله) شهرستان فاروج از سال 1384 شروع و تا ابتداي سال 1389 شامل اعتبارات استاني به مبلغ 3050 ميليون ريال در طي سالهاي87،86،85،84و 88 به شكل جدول ذيل بوده است.
 
جدول 2. شيرغان 1 (باش محله):
 

 
بيولوژيك (هكتار)
 
بيومكانيكي (هكتار)
 
مكانيك (متر مكعب)
 
 
 
 
علوفه كاري
 
 
 
 
كپه كاري
 
 
 
 
بذرپاشي
 
كشت درختان
 
بانكت بندي
 
آب نما
 
 
 
 
گابيون
 
 
 
 
خشكه چين
 
تعهد
 
اجرا
 
تعهد
 
اجرا
 
تعهد
 
اجرا
 
تعهد
 
اجرا
 
تعهد
 
اجرا
 
تعهد
 
اجرا
 
تعهد
 
اجرا
 
تعهد
 
اجرا
 
260
 
260
 
263
 
263
 
110
 
110
 
25
 
25
 
20.5
 
10
 
0
 
0
 
4280
 
2945
 
1222
 
331
 
 
نوع طرح و محل اجراي حوزه آبخيز شيرغان يارم گنبد:
نام طرح : آبخیزداری و پیشگیری مهار سیل استان
نام پروژه : آبخیزداری و پیشگیری مهار سیل شیرغان یارم گنبد
حوزه اصلي : اترك            زير حوزه اصلي :   شیرغان فاز2                     شهرستان : فاروج                                           بخش يا دهستان : سنگر
 نام روستاهاي تحت پوشش : ، یارم گنبد، پیره، پسکن، نورمحمد، ینگه قلعه، محمد آباد، فرهادان، بیرم آبا و صالح آباد
 
نوع طرح و محل اجراي حوزه آبخيز شيرغان فاز 2:
نام طرح : آبخیزداری در حوزه اترک
نام پروژه : آبخیزداری در حوزه شیرغان 2
حوزه اصلي : اترك            زير حوزه اصلي :   شیرغان فاز2                     شهرستان : فاروج                                           بخش يا دهستان : سنگر
 نام روستاهاي تحت پوشش : جنجال آباد، گوگ دره، شیرغان، قره جقه و زادک
 
 
فيزيوگرافي و توپوگرافي:
حوزه آبخيز شيرغان2 از از دو زيرحوزه هيدرولوژيک بنامهاي S و E به ترتيب با مساحت 43/72 و 23/23 کيلومتر مربع در فاصلة40كيلومتري شهرستان فاروج در محدوده مختصات عرض جغرافيايي
˝22΄57 ˚36 الي ˝23΄6˚37 شمالي و طول جغرافيايي ˝47 ΄8˚58 تا ˝39΄17˚59 شرقي واقع شده است.ارتفاع متوسط وزني دو زيرحوزه مذکور به ترتيب3/1791 و 25/1800 متر ميباشد. تراكم زهكشي آنها به ترتيبkm2/km28/2 و 31/2، ضريب شكل نيز به ترتيب 13/0 و 28/0 ميباشد. شيب متوسط وزني دو زيرحوزه هيدرولوژيک به ترتيب  39/26و 17/32 درصد و زمان تمركز آنها به روش کرپيچ به ترتيب 97/2 و 27/1 ساعت ميباشد.
 
هواشناسي:
متوسط بارندگي سالانه زيرحوزه‌هاي S و E به ترتيب 0/310 و 6/310 ميليمتر مي‌باشد. متوسط دماي سالانه هر دو زيرحوزه2/9 درجه سانتيگراد مي‌باشد. تعداد روزهاي يخبندان حوزه شيرغان 2 سالانه 90 روز بوده و ميانگين رطوبت نسبي سالانه منطقه مورد مطالعه نيز 1/58 درصد مي‌باشد. در حوزه شيرغان 2 براساس اقليمنماي آمبرژه اقليم منطقه نيمه خشك سرد و براساس اقليمنماي دومارتن نيمه خشك ميباشد. جهت باد غالب منطقه، جنوب شرقي است و شديدترين بادها در جهت شمال شرقبه سمت منطقه ميوزد.
 
هيدرولوژي و سيلخيزي:
آبدهي حوزه شيرغان 2 در دو زيرحوزه هيدرولوژيک S و E در دوره بازگشت 50 ساله به ترتيب 23/1 و 30/0 مترمکعب بر ثانيه مي‌باشد. ضريب رواناب كل دو زيرحوزه هيدرولوژيک به ترتيب 3/0 و 31/0 ، متوسط رواناب سالانه آنها نيز به ترتيب 6 و 08/2 ميليون متر مكعب برآورد شده است. حداكثر سيلاب حوزه در دو زيرحوزه هيدرولوژيک S و Eبراساس روش منحني پوش در دوره بازگشت 50 ساله به ترتيب 2/161 و 9/75 مترمکعب بر ثانيه مي‌باشد.
 
زمينشناسي و ژئومورفولوژي :
با توجه به بررسيهاي انجام شده حوزه مورد مطالعه از نظر چينه‌شناسي دربرگيرنده واحدهاي سنگي چينه‌اي متعددي نيست. قديمي‌ترين رخنمون سنگ‌ها، آهک‌هاي سازند تيرگان هستند که لايه‌هاي قسمت زيرين آنها در دره‌هاي کانيوني و سنگ‌هاي قسمت‌هاي بالايي آنها در بخش غربي حوزه مشاهده مي‌شوند. سنگ‌هاي ولکانيک و رسوبي-ولکانيکي منطقه بسيار جوان بوده و سن پليوسن-کواترنري به آنها نسبت داده شده است. حوزه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژي از يک واحد (کوهستان)، 5 تيپ و 18 رخساره تشکيل شده است. يک تيپ آهک‌ها و مارن سازند تيرگان، يک تيپ آبرفت و سه تيپ باقيمانده سنگ‌هاي آذرين خروجي هستند که در منطقه گسترش نامنظمي دارند و براساس بيشترين شباهتهاي ليتولوژيکي به 3 تيپ آذرين تفکيک شده‌اند.
 
خاكشناسي و قابليت اراضي :
در منطقه مورد مطالعه براساس رده‌بندي سويل تاكسونومي 1999 تنها دو رده انتيسول و اينسپتيسول قابل مشاهده است که عمدتا“ داراي بافت متوسط مي‌باشد. ECخاك بين 29/0 تا 69/1 ميليموس برسانتيمتر متغير ميباشد. PH عموماً قليايي و ميزان آهك در خاكهاي منطقه از 12/8 تا 45/38 درصد متغير است. ميزان مواد آلي خاكهاي حوزه كم و در لايه سطحي نوسان دارد كه از 119/0 تا 095/1 درصد متغير مي‌باشد. خاكهاي حوزه شامل سه گروه هيدرولوژيکيC,A و D ميباشد که گروه A داراي پتانسيل ايجاد رواناب كم و گروه C و D داراي پتانسيل رواناب خيلي زياد مي‌باشند. در حال حاضر در حوزه مذکور، 3 نوع بهره‌برداري کشت ديم، آبي و مرتع انجام مي‌گيرد.
 
پوشش گياهي حوزه:
در حوزه شيرغان 2، انواع گونههاي گياهي مختلف يكساله، دو ساله، چند‌ساله، گراس، علفي، بوته‌اي، درختچه‌اي و درختي موجود مي‌باشد. طبق ارزيابيهاي به عمل آمده حوزه مذکور داراي 4 تيپ مرتعي با وضعيت فقير با گونه‌هاي مرتعي غالب و با علامت اختصاري Ar-gr، gr-Ar، As-gr و As-Acميباشد. كل ظرفيت توليدي علوفه مراتع با وسعت 9/6511 هكتار، 1/11927 واحد دامي ميباشد.
 
اقتصادي اجتماعي :
حوزه آبخيز شيرغان 2 فاروج داراي 14 روستا با سامان عرفي 8/1153 هکتاري مي‌باشد.چهارده روستاي حوزه شيرغان 2 طبق آخرين سرشماري مجموعا“ 2907 نفر جمعيت دارند که در اين بين، ينگه قلعه با 864 نفر جمعيت بيشترين تعداد و پيره با 69 نفر جمعيت کمترين تعداد را داراست. در روستاهاي حوزه شيرغان شغل اصلي مردم زراعت، باغداري و دامداري است ولي بعلت کمبود منابع آب و خاک بيشتر زراعت و باغداري آنان بصورت ديم مي‌باشد که شرايط جوي نقش مهمي در بازدهي محصولات آنان دارد.
 
فرسايش و رسوب:
در حوزه آبخيز شيرغان2 فرسايش به دو شكل تودهاي و آبي مشاهده ميگردد كه فرسايش تودهاي بصورت محدود و در مناطقي كه هوازدگي فيزيكي در اثر انبساط و انقباض سنگها در طول شب و روز، نفوذ آب در شكاف سنگها و صورت پذيرفته به شكل واريزه ديده ميشود و فرسايش آبي شامل پاشمان، فرسايش شياري، فرسايش خندقي و فرساش كنارهاي ميباشد. متوسط فرسايش و رسوب دو زيرحوزه هيدرولوژيکي Sو E به ترتيب 48/3 و 15/6 تن بر هکتار در سال مي‌باشد.
 
 
تلفيق و برنامه‌ريزي:
پس از بررسي مطالعات پايه صورت گرفته و تحليل مشکلات، محدوديت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در حوزه، پيشنهادهاي مديريتي به دستگاههاي خارج از آبخيزداري، عمليات بيولوژيک و مکانيکي، برنامه‌ريزي انجام و اجراي پروژه، اولويت‌بندي واحدهاي اجرايي، زمان‌بندي، برآورد سطح عمليات اجرايي و در نهايت برآورد اعتبار و هزينه‌هاي لازم و توجيه اقتصادي مي‌تواند راه کار اصلي در جهت بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي تجديد شونده و زيربناي توسعه پايدار منطقه مورد مطالعه باشد.
 
حجم انواع عمليات پيشنهادي:
با توجه به نتايج تلفيق و برنامه‌ريزي انواع عمليات آبخيزداري براي مدت اجرايي 6 سال پيشنهاد شده است.
جدول 1. حجم انواع عمليات پيشنهادي

 
 
بيولوژيك (هكتار)
 
 
مكانيك (مترمكعب)
 
 
علوفه كاري
 
 
كپه كاري
 
 
بذرپاشي
 
 
قرق حفاظتي
 
 
قرق اكولوژيكي
 
 
كودپاشي
 
 
گابيون
 
 
خشكه چين
 
 
951
 
 
4663
 
 
1827
 
 
302
 
 
7442
 
 
7442
 
 
9184
 
 
6216
 
 
حجم  انواع عمليات اجرايي از سال 1386 لغايت 1389:
عمليات اجرايي پروژه آبخيزداري شيرغان 2 شهرستان فاروج از سال 1386 شروع و تا ابتداي سال 1389 شامل دو قسمت اعتبارات استاني (شيرغان-يارم گنبد) و ملي (شيرغان فاز 2) به ترتيب با مبالغ1757 و 5150 ميليون ريال در طي سالهاي 86،87 و 88 به شكل جداول ذيل بوده است.
 
جدول 2. شيرغان يارم گنبد:

 
 
 
بيولوژيك (هكتار)
 
 
 
مكانيك (مترمكعب)
 
 
 
علوفه كاري
 
 
 
كپه كاري
 
 
 
بذرپاشي
 
 
 
قرق حفاظتي
 
 
 
قرق اكولوژيكي
 
 
 
كودپاشي
 
 
 
گابيون
 
 
 
خشكه چين
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
47
 
 
 
47
 
 
 
290
 
 
 
304
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
100
 
 
 
100
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1470
 
 
 
1251
 
 
 
500
 
 
 
471
 
جدول 3. شيرغان فاز 2:
 

 
 
 
بيولوژيك (هكتار)
 
 
 
مكانيك (مترمكعب)
 
 
 
علوفه كاري
 
 
 
كپه كاري
 
 
 
بذرپاشي
 
 
 
قرق حفاظتي
 
 
 
قرق اكولوژيكي
 
 
 
كودپاشي
 
 
 
گابيون
 
 
 
خشكه چين
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
تعهد
 
 
 
اجرا
 
 
 
250
 
 
 
250
 
 
 
650
 
 
 
540
 
 
 
1236
 
 
 
1098
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
2539
 
 
 
2539
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
5130
 
 
 
5190
 
 
 
2205
 
 
 
639
 
چاپ | ارسال به ديگران  |