پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان شيروان
شهرستان شيروان
سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان شيروان
موقعيت شهرستان:
شهرستان شيروان با مساحتي بالغ بر400000هكتار 14% از كل مساحت استان را شامل ميشود كه جمعيت 15600نفر رادر حوزه خود جاي داده است وداراي سه بخش مركزي،سرحد وقوشخانه مي باشد.
تغييرات دمايي در طول سال:اقليم شهرستان خشك و نيمه خشك است،بيشترين ميزان درجه حرارت در طول فصل تابستان (مرداد ماه) و كمترين ميزان درجه حرارت در طول ماههاي دي و بهمن مي باشد.
مرتع
وسعت منابع طبيعي تجديد شونده شهرستان 290000هكتار بوده كه 5/72درصد وسعت منابع طبيعي شهرستان را به خود اختصاص داده است. اين شهرستان با عنايت به شرايط آب و هوايي ونوع پوشش گياهي غالباٌ داراي مراتع ييلاقي و چند مورد مرتع قشلاقي و ميانبند مي باشد .واحد مرتع اداره شهرستان تاكنون موفق به مميزي بيش از 160000هكتار از عرصه هاي مرتعي و جنگلي شده است كه حدود60%مراتع را در بر ميگيرد .اين شهرستان داراي 88مرتع مميزي شده است كهاز اين تعداد 2مورد قشلاقي،2مورد ميانبند و مابقي ييلاقي مي باشد.

پراكنش مراتع شهرستان شيروان

 
  
نوع مرتع
مساحت(هكتار)
مراتع متراكم يا خوب
10475
مراتع نيمه متراكم يا متوسط
73460
مرتع كم تراكم يا فقير
94619
جمع
178554
مميزي اراضي
به منظور تفكيك منابع ملي و مستثنيات قانوني اشخاص و تثبيت مالكيت دولت و مردم ،مميزي و تفكيك انفال انجام
مي گيرد ،كه اقدام فوق در بيش از 98% مساحت شهرستان انجام شده است
يگان حفاظت
يگان حفاظت از منابع طبيعي و آبخيزداري به پيشنهاد سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح با معرفي آن از 24 اسفند ماه1384 به طور رسمي عهده دار وظيفه حفاظت از عرصه هاي طبيعي گرديد كه از سال1385 يگان حفاظت اداره شهرستان كار خود را آغاز و با استقرار پاسگاه ويژه منابع طبيعي و آبخيزداري ضمن انجام امور حفاظت،اجراي احكام قضايي صادره از سوي مقامات قضايي با كمك نيروي انتظامي را عهده دار است.
جنگل
منابع جنگلي و رويشگاههاي موجود در شهرستان با مساحت 33713هكتار به عنوان يكي از منابع حياتي ارزشمند شهرستان محسوب ميگردد كه حدود 93/7درصد از وسعت جنگلهاي استان و 3/15درصد از وسعت عرصه هاي طبيعي شهرستان را به خود اختصاص داده است.
جنگل هاي اين شهرستان در ناحيه رويشي ايران وتوراني بوده كه تيپ غالب آن گونه ارزشمند ارس(Juniprus)با گونهاي همراه افرا -كركو ،زرشك وسياه تلو مي باشد.
در برنامه چهارم توسعه حدود 350هكتار جنگل كاري در بخش دولتي انجام و در بخش خصوصي نيز طرحهايي تحت عنوان توسعه فضاي سبز و زراعت چوب انجام شده است.

پراكنش پوشش جنگلي در شهرستان شيروان

 
 
 

طبقه پوشش جنگلي
مساحت
جنگل با تراكم تاج پوشش بيش از 50%(جنگل انبوه)
-
جنگل با تراكم تاج پوشش بين 50-25% (جنگل نيمه انبوه)
-
جنگل با تراكم تاج پوشش بين25-5%(جنگل تنك)
91/33030
درختچه هاي با تراكم تاج پوشش بيش از 10%(بيشه زار ودرختچه)
6/682
جنگل هاي دست كاشت با تراكم 5%(دست كاشت)
350
جمع
34063
آبخيزداري:
شهرستان شيروان به دليل قرار گرفتن در اقليم خشك و نيمه خشك و كوهستاني بودن آن ،چراي شديد ،ضعف پوشش گياهي،تخريب و تصرف اراضي،كشت غير اصولي بروي دامنه هاي شيبدار (در جهت شيب )كه شرايط مساعدي را براي فرسايش خاك ، توسعه خندق ها ،وقوع سيلاب و خسارات ناشي از آن فراهم كرده است.
رودخانه اترك بعنوان اصلي ترين رودخانه شهرستان مي باشد. علاوه بر آن رودخانه هاي شاخص شهرستان مي توان قلجق،هنامه،زوارم،گليان،وينگه قلعه را نام برد كه پس از مشروب نمودن زمينهاي زراعي و باغات حوزه شهرستان از قسمت غربي شيروان خارج ميگردد.
حوزه هاي آبخيز شهرستان:
حوزه هاي آبخيز شهرستان شامل حوزه اترك با مساحت 270000 هكتار و حوزه آبخيز مرزي گلول وسراني با مساحت حدود30000هكتار مي باشد كه در حال حاضر از كل مساحت شهرستان 5/35%مطالعات آبخيزداري انجام شده است كه علاوه بر انجام عمليات آبخيزداري ،حفاظت خاك و كنترل سيل و رسوب در حوزه هاي نامانلو-رشوانلو ،كوسه،اسطرخي و اميرانلو عمليات آبخيزداري در حوزه هاي قلعه حسن ،دوآب،بلغانهاي عليا و سفلي،سكه،ديمان آلخاص به اتمام رسيده است با عنايت به تأمين بيش از 90%درصد آب مورد نياز شرب و كشاورزي شهرستان از آبهاي زيرزميني ضرورت كنترل سيلاب و فرسايش خاك به منظور مشروب ساختن چشمه ها،قنوات و منابع آب زيرزميني و مسائل فوق الذكر آشكار ميگردد.
چاپ | ارسال به ديگران  |