پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مميزي مرتع و تنسيق مراتع
مميزي مرتع و تنسيق مراتع
مراحل و مدارك مورد نياز مميزي مراتع (تنسيق مراتع و شناسايي دامداران ذيحق)
1-منابع طبيعي شهرستان مراتعي را كه مميزي نشده اند و يا مورد تجديد نظر قرار مي گيرند از اداره كل درخواست آگهي مي نمايد .
2- صدور آگهي درصورتيكه منع قانوني اجراي كامل مقررات ماده 2 نداشته باشد .
3- تحويل آگهي به دامداران و اخذ رسيد توسط منابع طبيعي شهرستان
4-اعزام هيئت مميزي به مراتع ، جهت مراجعه دامداران به آنها .
5-تكميل فرم شماره يك مميزي (درخواست صدور پروانه چرا ) توسط متقاضيان بطور جداگانه و ارائه مدارك مستند مبني بر داشتن سوابق چرا .
6-تكميل فرم شماره 2 (تعيين نماينده دامداران )توسط هيئت .
7-تكميل فرم شماره 3 (استعلام و تحقيقات محلي )توسط هيئت
8-تكميل فرم شماره 4 (تعيين محدوده مرتع و ترسيم كروكي با اقتباس از نقشه هاي 50000 : 1 )
9-تكميل فرم شماره 5 ( تعيين نماينده وارث دامدار متوفي صاحب پروانه)
10-تنظيم گزارش تعيين وضعيت و ظرفيت مرتع توسط كارشناس مرتع عضو هيئت.
11-بررسي و مطالعه مدارك و سوابق موجود در خصوص مرتع مورد آگهي و دامداران آن و تنظيم صورتجلسه و نظريه هيئت مميزي در قالب فرم شماره 6  .
12-تنظيم شناسنامه مرتع توسط هيئت مميزي و اعلام دامداران ذيحق.
13-تكميل و ارسال پرونده به اداره كل جهت تائيد
14-بررسي راي و نظريه هيئت توسط اداره مراتع اداره كل (در صورت نياز به اصلاح به هيئت عودت داده شود)
15-ارائه دو قطعه عكس و تصوير شناسنامه متقاضي به اداره مرتع .
16-صدور كارت پروانه چرا پس از يكسال از سپري شدن از حكم هيئت توسط اداره كل .
17-طي مدت يكسال در صورتيكه دامدار نظريه هيئت اعتراض داشته باشد كتباً اعتراض خود را به هيئت مميزي شهرستان تحويل مي دهند.
18-پرداخت عوارض قانوني حق علفچري (ماده 47)توسط دامداران به شماره حساب 2174213704007بانك ملي مركزي بنام درآمدهاي عمومي منابع طبيعي استان كرمانشاه و ارائه قبض آن به شهرستان مربوطه .
19- تحويل پروانه مرتعداري به دامداران مراتع عشايري و شوراهاي اسلامي روستا .
20-پس از صدور و تحويل پروانه مرتعداري هيچگونه اعتراضي در استان قابل رسيدگي نخواهد بود و در صورت اعتراض به  موارد  فوق جهت اظهار نظر به كميسيون  ماده 42 و ماده 49  به اداره كل منابع طبيعي استان به سازمان جنگلهاو مراتع و آبخيزداري كشور ارسال خواهد شد .
چاپ | ارسال به ديگران  |